2 days workshop Reading the Fire by Shan Raffel 9 and 10 May! 

2 Daagse Workshop

 

Tactical decision making under stress and reading the fire

 

9 & 10 Mei 2016

 

Door Shan Raffel (Australië) @ Kros B.V. Wijster

 

www.krosbv.nl

 

This 2 day training program is designed to develop skills in rapid, safe and effective decision making for first arriving firefighters at structural fires. The knowledge presented is based on leading edge scientific research and the combined experience of firefighters in many parts of the world. The course combines the fundamental decision making psychology with a model of “reading fire” which has been developed and refined by international collaboration over the last 16 years. Participants will develop skill in tactical decision making in the high stress environment of the modern fire ground.

The delivery language will be English and the content is delivered in an environment that encourages student participation. A key learning strategy is to assign the students a case study to analyse. The students will be expected to work in groups of 3 or 5 to critique the supplied case study using the BE – SAHF model to evaluate the strategy, tactics, techniques and tools utilized.

 

 

prerequisites

In order to understand the concepts presented it is expected that the participants will possess knowledge and experience in structural firefighting, and a sound understanding of fire dynamics in compartments. Registered students will be provided with pre-course learning material that will cover the underpinning theory of compartment fire dynamics. It is highly recommended that students complete this self-paced learning to ensure that they are familiar with the concepts and terminology that will be used during the course.

Dit 2-daagse trainings programma is ontworpen om vaardigheden te ontwikkelen om tot een snelle, veilige en effectieve besluitvorming te komen voor de eerst aankomen brandbestrijders bij gebouw branden. De gepresenteerde kennis is gebaseerd op de toonaangevende wetenschappelijk onderzoek en gecombineerde ervaringen van de brandweer in vele delen van de wereld. De cursus combineert de fundamentele besluitvorming psychologie met een model van “het lezen brand ‘die is ontwikkeld en verfijnd door internationale samenwerkingen in de afgelopen 16 jaar. De deelnemers zullen vaardigheid in tactische besluitvorming ontwikkelen in een hoge stress omgeving van de moderne brand bestrijding.

De workshop taal is Engels en de inhoud wordt geleverd in een omgeving die participatie van de studenten stimuleert. Een belangrijke leerstrategie is om de studenten een case study toe te wijzen en die te analyseren. Van de studenten wordt verwacht om te werken in groepjes van 3 of 5 om de meegeleverde case study met behulp van het BE – SAHF/ G-RSTV model de toegepaste strategie, tactiek, technieken en tools te evalueren.

Vereisten

Om de gepresenteerde concepten te begrijpen wordt verwacht dat de deelnemers kennis en ervaring op het gebied van gebouw brandbestrijding, en een goed begrip van de brand dynamiek in compartimenten zal bezitten. Ingeschreven studenten zullen worden voorzien van voorbereidend leermateriaal dat voor een onderbouwing in de theorie van de compartiment brand dynamiek zal zorgen. Het is sterk aanbevolen dat de studenten deze zelfstudie lezen om ervoor te zorgen dat zij bekend zijn met de concepten en terminologie die gebruikt zullen worden tijdens de cursus.

 

 

Program

Programma

 

1. Decision Making – Determine what is driving your actions.

• Recognise the role that emotion and expectations play in the decision making process

• Use knowledge of fire dynamics indicators to make safe and effective decisions based on risk verses benefit analysis

• Maintaining Situational Awareness using crew resource management principles

2. Use the BE SAHF (BE SAFE) fire dynamic risk assessment model to:

• Determine the context of your risk assessment in terms of the building construction and environmental factors

• Determine the stage of fire development

• Determine the likely direction of fire spread

• Recognize the fire behavior indicators

3. Use this information to:

• Develop a strategic approach to a fire incident using the RECEO Model

• Develop tactical options and an Incident Action Plan (IAP), using the PACT model

4. Use the principles of dynamic risk assessment to re-evaluate the success of the IAP and make the required adjustments as more information becomes available and conditions change.

5. Use case studies to evaluate the effectiveness of:

• Strategy

• Tactics

• Tools

• Techniques

1. Use Post Incident Critique to capture lessons learnt with the objective of contributing to continuous improvement in service delivery and safety

 

 

 

Day 1

Start 0830

Course overview and objectives

Decision Making – Expectations, the human response and building excellence

• ​What drives our actions?

• ​The “normal” response to “life threatening” situations.

• ​The desired response.

• ​Preparation is the key. Developing “Synthetic Experience”

Reading the Fire

• ​The essential skill for situation matched decision making

• ​Brief overview of the 3D perspective on modern fire behavior

• ​Historical development of a practical “firefighters” rapid risk ​assessment model

• ​Think “BE SAHF” to Be Safe

• ​Sets and reps to build synthetic experience

Where does reading the fire sit in the overall Dynamic Risk Assessment Process?

• ​RECEO model for determining the strategy and tactical priorities

• ​PACT to generate possible options and to make an initial Incident Action Plan (IAP)

Dynamic re-evaluation and the courage to make changes as more information is available

Using Case Studies to Respectfully Gain Insight and Synthetic Experience

Overview of the Post Incident Critique Model of gaining from the experience of others

Allocation of Case studies to groups of 2 to 3 learners

Distribution of recommended analysis tools that support the process and development of presentations.

Discussion on process. Innovation and creativity are encouraged!

Cease 1700

 

 

 

 

Day 2

Start 0830

Review of Day 1

Preparation Workshop

The learners are divided into groups and discuss their allocated case study

Group interaction and facilitator (Shan Raffel) guidance

Groups finalize their presentation with the freedom to use the provided guidance tools or to develop their own approach.

 

Learners Respectfully Present their Case Study, Post Incident Critique

Each learner is expected to contribute to the presentation of their group in some capacity

After each presentation the class will discuss the presentation and provide positive discussion

 

Capturing the “Lessons Learnt”

Group discussion on the “key lessons” that can be learnt from each case studies

Facilitator will capture the agreed “mission critical” factors that led to the fatality or near miss

Group discussion regarding any changes they believe are required to prevent a similar negative outcome

Final guidance on effective “Change Management”.

Cease 1730

 

 

 

 

 

 

1. Besluitvorming – Bepaal wat is het gevolg van je acties.

• Erken de rol die emotie en verwachtingen spelen in het besluitvormingsproces

• Gebruik de kennis van brand dynamiek indicatoren voor veilige en effectieve beslissingen op basis van risico vs batenanalyse

• Handhaving van situatie bewustzijn met behulp van manschap hulpbron management principes

2. Gebruik het G-RSTV model voor brand dynamisch risicobeoordeling:

• Bepaal de context van uw risicobeoordeling op het gebied van de bouw en omgevingsfactoren

• Bepaal het stadium van de brandontwikkeling

• Bepaal de waarschijnlijke richting van branduitbreiding

• Erken het brandgedrag indicatoren

3. Gebruik deze informatie om:

• Ontwikkel een strategische benadering van een brand incident met behulp van de RECEO Model

• Ontwikkelen tactische opties en een Incident actieplan (IAP), met behulp van het PACT-model

4. Gebruik de principes van dynamische risicobeoordeling om het resultaat te evalueren van het IAP en maak de benodigde aanpassingen naarmate er meer informatie beschikbaar komt en de omstandigheden veranderen.

5. Met case studies de effectiviteit te evalueren van:

• Strategie

• tactiek

• Gereedschap

• technieken

6. Gebruik Plaats Incident Kritiek om te leren met als doel bij te dragen tot de voortdurende verbetering van de dienstverlening en veiligheid

 

 

 

Dag 1

Begin 0830

Cursus overzicht en doelstellingen

Besluitvorming – Verwachtingen, de menselijke reactie en de bouw elementen

• Wat drijft ons handelen?

• De “normale” reactie op de ‘levensbedreigende’ situaties.

• De gewenste reactie.

• Voorbereiding is de sleutel. Het ontwikkelen van ‘Synthetische Ervaring ”

Het lezen van een brand

• De essentiële vaardigheid voor situatie afgestemde besluitvorming

• Kort overzicht van het 3D-perspectief op modern brandgedrag

• Historische ontwikkeling van een praktische “brandweermensen” snelle risicobeoordeling model

• Denk “G-RSTV” om veilig te opereren

• Sets en herhalingen om synthetische ervaring op te bouwen

Waar komt het lezen van de brand voor in de totale Dynamische Risico Beoordeling Process?

• RECEO model voor het bepalen van de strategie en tactische prioriteiten

• PACT aan mogelijke opties te genereren en om een ​​eerste Incident actieplan te maken (IAP)

Dynamische re-evaluatie en de moed hebben om wijzigingen aan te brengen naarmate er meer informatie beschikbaar is

Met behulp van Case Studies respectvol om Inzicht en Synthetische Ervaring te verkrijgen

Overzicht van de Post Incident Kritiek Model voor het verkrijgen van de ervaringen van anderen

Toewijzing van Case studies aan groepen van 2-3 leerlingen

Verdeling van de aanbevolen analyse-instrumenten die het proces en de ontwikkeling van presentaties ondersteunen.

Discussie over proces. Innovatie en creativiteit worden aangemoedigd!

Einde 1700

 

 

Dag 2

Begin 0830

Beoordeling van de Dag 1

Voorbereiding Workshop

De deelnemers worden ingedeeld in groepen en discussiëren over hun toegewezen case study

Groepsinteractie en facilitator (Shan Raffel) verzorgt begeleiding

Groepen ronden de presentatie af met de vrijheid om de verstrekte begeleiding te gebruiken of om hun eigen aanpak te ontwikkelen.

 

Cursisten presenteren hun Case Study respectvol, Plaats Incident Kritiek

Van elke deelnemers wordt een bijdrage verwachting aan de presentatie van hun groep ongeacht in welke vorm

Na elke presentatie zal de klas de presentatie bespreken en positieve discussies voeren

 

Het vastleggen van de “Geleerde lessen”

Groepsdiscussie over de “leermomenten” die kunnen worden getrokken uit elke case studies

Facilitator zal de overeengekomen ‘Incident Kritische’ factoren die hebben geleid tot de fataliteit of net goed gegaan vastleggen

Groepsdiscussie over eventuele veranderingen die zij menen nodig zijn om een ​​soortgelijke negatieve uitkomst te voorkomen

Eind advies over effectieve “Verander Management”.

Einde 1730

Instructor

Shan Raffel

Shan has served as a career firefighter in Brisbane since 1983. After the death of two colleagues in 1994, and

the serious injury of two others from the effects of extreme fire behavior in 1996, he submitted a proposal for

an intensive international study of compartment fire behavior training (CFBT). This was successful and he was

sent to the United Kingdom and Sweden in 1997 to study the most advanced teaching methods and training

facilities. On his return he developed nationally recognized training packages and has since assisted

numerous fire services in Australia with the development of their training facilities and teaching materials.

He regularly lectures and provides practical training at numerous international events. His national and

international awards include the Australian Fire Service Medal, Fellow of the Institution of Fire Engineers,

Companion of the Institution of Fire Engineers and a national bravery award, the “Commendation for Brave

Conduct”.

In 2009 he was awarded a “Churchill Fellowship” to research “Planning Preparation and Response to

Emergencies in Tunnels” which led to intensive study over a period of 10 weeks in the USA, Canada,

Germany, Austria, Sweden, Denmark, Norway and Switzerland.

 

Shan heeft gediend als een beroeps brandweerman in Brisbane sinds 1983. Na de dood van twee collega’s in 1994, en de ernstige verwondingen van twee anderen door de gevolgen van extreme brandgedrag in 1996, deed hij een voorstel voor een intensieve internationale studie compartiment brandgedrag training (CFBT).

Dit voorstel is goedgekeurd en ging hij in 1997 naar het Verenigd Koninkrijk en Zweden om de meest geavanceerde lesmethoden en training te bestuderen. Bij zijn terugkeer ontwikkelde hij een nationaal erkend opleidingen pakket en staat sindsdien talrijke brandweerkorpsen in Australië bij met de ontwikkeling van hun opleiding faciliteiten en leermiddelen.

 

Hij geeft regelmatig lezingen en praktische training op tal van internationale evenementen. Zijn nationale en internationale onderscheidingen zijn de Australian Fire Service Medal, Fellow van Institution of Fire Engineers, Metgezel van de Institution of Fire Engineers en een nationaal onderscheiding voor moed, de “Commendation voor Brave behavior”. In 2009 kreeg hij een “Churchill Fellowship” award om onderzoeken te doen naar “Planning Voorbereiding en Inzet bij Noodsituaties in tunnels “, wat geresulteerd heeft in een intensieve studie van 10 weken in de Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Oostenrijk, Zweden, Denemarken, Noorwegen en Zwitserland.
Kosten

De kosten van de cursus zijn € 300 excl. BTW

De maaltijden ’s middags zijn inbegrepen.

De kosten voor overnachting zijn niet inbegrepen, maar Kros B.V. kan dit voor u regelen of u een overzicht van hotels bieden in de buurt van het trainingscentrum.

Voor aanvang van de workshop dient de factuur te zijn voldaan.

 

 

Registratie/aanmelden

Om te registreren voor de Workshop, stuur dan een mail naar opleidingen@krosbv.nl. Vermeld hierin naam en persoonsgegevens i.v.m. te ontvangen certificaat van deelname.

Er zijn totaal 20 plaatsen beschikbaar vol=vol

 

 

Extra informatie

Mocht u nog extra informatie wensen over de workshop neem dan contact op met opleidingen@krosbv.nl.

 

Locatie en datum

De workshop “Tactical decision making under stress and reading the fire” wordt gepresenteerd in het engels en word gegeven op 9 en 10 Mei 2016.

 

 

 

 

 

Adres gegevens:

Kros B.V.

Weegbrugweg 4

9418 TS, Wijster

0593-540920

opleidingen@krosbv.nl

 

 

  

Over Karin Elders

Samen een goed concept in de markt zetten! Nederland veiliger maken door middel van training, advies en detacheren van mensen.
Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten.