De training GWO Sea Survival (Global Wind Organisation) is bedoeld voor een ieder werkzaam in de offshore windindustrie waarin veiligheid centraal staat. Tijdens deze training wordt er kennis verschaft over hoe er gehandeld moet worden als er gevaar dreigt in offshore activiteiten. Tijdens de GWO Sea Survival training worden er verschillende theoretische aspecten behandeld met betrekking tot overleven op zee. De theorie wordt tevens in de praktijk beoefend. Zo worden diverse oefeningen gedaan in ons zwembad, om zo realistische mogelijk te oefenen. Door de realistische oefeningen bij deze GWO Sea Survival blijft de stof beter hangen en is de cursist voorbereid op risicovolle situaties.

The training GWO Sea Survival (Global Wind Organisation) is intended for everyone working in the offshore wind industry in which safety is key. During this course, you will learn how to proceed if there is a possibility of danger during offshore activities.During the GWO Sea Survival course, several theoretical aspects will be discussed in regards to survival at sea. The theory is also practiced. For example, various exercises will be done in our swimming pool, to make the exercise as realistic as possible. Because of the realistic exercises in this GWO Sea Survival, everything will be remembered better and the delegate is well prepared in case of risky situations.

Vooropleiding/
Prior education

Geen vooropleiding nodig

no prior education required

Inhoud/Content

Persoonlijke veiligheid; gevaren en symptomen van verdrinking en onderkoeling; veilig verplaatsen van vaartuig naar steiger, vaartuig naar platform en vaartuig naar vaartuig; gebruik van LSA, PPE en PFPE materialen en de voordelen/beperkingen hiervan; overlevingstechnieken op zee; SAR, GMDSS en EHBO bij man over boord en evacuatie procedures.

Het certificaat is twee jaar geldig.

Personal safety; dangers and symptoms of drowning and hypothermia; securely moving a vessel to dock, vessel to platform and vessel to vessel; use of LSA, PPE and PFPE equipment and the advantages / limitations of these; Survival Techniques at Sea; SAR, GMDSS and first aid in case of a man overboard and evacuation procedures.

The certificate is valid for two years.

Benodigdheden/
Necessities

ID-bewijs, PSL (Personal Safety Logbook)

Passport, PSL (Personal Safety Logbook)

Prijs/Price

Tijdsduur : 1,5 dag
Timetable: 1.5 days

€ 600,00

Inclusief koffie/ thee, lunch, WINDA registratiekosten en cursusmateriaal.
Coffee, tea, lunch, WINDA registration and course material included.

Voor aanmelden, stuur een email naar opleidingen@krosbv.nl
For signup, please send an email to opleidingen@krosbv.nl